Růžek
ikonka
Jak je na tom v porovnání současný červenec s tím loňským?

Datum: 12. 8. 2019, autor: ikonka autora Redakce , Funkce: ikonka tisku Tisk

... ČHMÚ ...

ilustracni obrazek

 

Jak je na tom v porovnání současný červenec s tím loňským?

 

Letošní červenec se dle průměrné měsíční teploty na území ČR řadí jako 10. nejteplejší v období od roku 1961, loňský červenec byl o 0,9 °C teplejší a řadil se jako 7. nejteplejší. Srážkově byl i letošní sedmý měsíc podnormální. To se projevilo zejména na řekách, jejich stav je obdobný, na některých místech i horší, jak v loňském roce. Kde se nám deficit projevuje významně, jsou hladiny podzemních vod. Oproti loňskému červenci se stav mírně zhoršil. Půdním suchem bylo vlivem vyšších teplot zasaženo v loňském červenci větší území ČR.

 

Klimatologické porovnání měsíců: červenec 2018 a 2019

 

Průměrná teplota vzduchu na území ČR pro červenec 2019 činí 18,8 °C, což je o 1,0 °C více než normál 1981-2010. Letošní červenec se tak společně s červencem roku 1992 řadí jako 10. nejteplejší v období od roku 1961. Loňský červenec (2018) byl s průměrnou teplotou 19,7 °C o 0,9 °C teplejší než ten letošní a v řadě červencových průměrných teplot se řadí jako 7. nejteplejší. Nejvyšší červencová průměrná teplota (21,3 °C) byla zaznamenána v roce 2006.

 

„Nejvyšší teplota letošního července byla zaznamenána 1. 7. na stanici Kuchařovice (38,4 °C) a v tento den byla na více než 60 stanicích naměřena denní maxima teploty 35 °C a vyšší.“

 

V letošním červenci byl zaznamenán tropický den (den s maximální denní teplotou 30 °C a vyšší) alespoň na jedné stanici na území ČR v 15 dnech, v loňském roce to bylo v 21 dnech. V obou letech se tropické dny vyskytovaly především v druhé polovině měsíce.

Za měsíc červenec spadlo dle předběžných dat na území ČR v průměru 58 mm srážek, což představuje 66 % normálu 1981-2010. Letošní červenec tak hodnotíme jako srážkově podnormální. Nejméně srážek za tento měsíc (méně než 50 mm) spadlo v krajích Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Pardubický. Naopak srážkové úhrny vyšší než 70 mm byly zaznamenány v krajích Olomoucký a Zlínský. V červenci roku 2018 spadlo ještě méně srážek než v tom letošním, měsíční srážkový úhrn na území ČR činil pouhých 42 mm (48 % normálu 1981-2010) a měsíc byl hodnocen jako srážkově silně podnormální.

 

 

Obr. Měsíční úhrn srážek za měsíc červenec 2019.

 

 

Obr. Měsíční úhrn srážek za měsíc červenec 2019 v procentech normálu 1981-2010.

 

Úhrn srážek na území ČR od začátku roku 2019 činí 370 mm, což je 91 % normálu 1981-2010. Deficit územních srážek od začátku roku tak činí asi 40 mm.

 

„V loňském roce byla situace ohledně srážkového úhrnu za toto období o poznání horší, úhrn srážek od začátku roku 2018 do konce července činil pouhých 294 mm (72 % normálu) a deficit srážek se tak koncem července pohyboval okolo 114 mm.“

 

Nejméně srážek ve srovnání s normálem (méně než 85 % normálu) spadlo od začátku roku 2019 v krajích Královéhradecký, Liberecký a Plzeňský. V roce 2018 na tom za stejné období byly srážkově nejhůře kraje Liberecký a Pardubický, kde spadlo méně než 60 % normálu srážek. Ovšem s výjimkou Středočeského kraje byl ve všech krajích zaznamenán úhrn nižší než 80 % normálu.
 


Obr. Vývoj územního kumulativního úhrnu srážek na území ČR v roce 2019 (žlutě) a 2018 (červeně) spolu s dlouhodobým průměrem 1981-2010 (modře).
 


Obr. Srážkový úhrn za období 1.1. – 31.7. let 2018 (červeně) a 2019 (žlutě) v procentech normálu 1981-2010.

 

Půdní sucho a stav vegetace

 

Půdní sucho se vyskytovalo během července 2019 na více jak polovině území České republiky. Nepříznivá situace byla již v první dekádě července, pak došlo k mírnému zlepšení a nejhorší  situace pak nastala ve třetí dekádě července, kdy bylo zasaženo až 75 % území (obr. 1).  Výskyt sucha je srovnatelný se stejným obdobím v roce 2018. Oba roky se ale mírně liší intenzitou sucha.

 

„Zatímco v roce 2018 se vyskytovalo v průměru extrémní sucho (vlhkost půdy pod 10 % VVK) až na 1/3 území,  v roce 2019 na 1/5 území.“
 

 

 

Obr. Zasažení území ČR půdním suchem v červenci v letech  2018 a 2019

 

„Půdní sucho se vyskytuje především v Čechách, k nejvíce zasaženým oblastem patří střední a východní Čechy.“

 

Na vegetaci měla negativní vliv kombinace vysokých teplot a sucha. Dřeviny mají tendenci reagovat na sucho s určitým zpožděním a škody se mohou projevit až po několika letech.  Nejvíce byly postiženy jehličnany, projevující se usycháním porostů a předčasným žloutnutím jehličí a to zejména u borovice, smrku a modřínu. Starší porosty borovice negativně ovlivnilo snížení hladiny podzemní vody.

 

Dále začaly předčasně žloutnout některé volně rostoucí dřeviny např. břízy, lísky, kleny, třešně, habry. U lip bylo místy pozorováno celkové prosychání a opadávání listů včetně plodů. Toto bylo zaznamenáno zejména na Ústecku, Teplicku, Mostecku, zatím se většinou jednalo o jednotlivé stromy, ponejvíce o mladé jedince, na mezích či v okrajích lesa s celodenním osluněním.

 

Otavoseč velmi pravděpodobně na většině lokalit vůbec neproběhne, podobně jako v roce 2018 (prohloubí to nedostatek sena pro hospodářská zvířata).  Půdní sucho mělo v červenci 2019 negativní vliv na výnosy a kvalitu polních plodin, podobně jako v červenci 2018.

 

Stav vodních toků

 

Hladiny většiny sledovaných toků byly v průběhu uplynulého týdne na území České republiky převážně setrvalé nebo vlivem srážek mírně kolísaly. Místy v oblastech zasažených bouřkovou činností docházelo i k výraznějšímu kolísání.

 

V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry byly průtoky ve většině povodí nadále výrazně podprůměrné, nejčastěji mezi 20 až 50 % QVIII. Aktuálně v ca jedné třetině hlásných profilů je vodnost na úrovni hydrologického sucha, tj. vykazují vodnost 355 d.p. či menší. Hydrologická situace se oproti předchozímu týdnu mírně zlepšila v povodí Moravy, Dyje, Odry a horního Labe, v povodí Vltavy se téměř nezměnila a v povodí dolního Labe a Ohře se slabě zhoršila.

 

Při srovnání denních průtokových hodnot z 6. 8. 2019 s dlouhodobými historickými údaji pro daný den, jsou na četných místech (rozptýlené po celém území ČR) zaznamenány průtoky blízké odtokovým minimům (viz následující mapa).

 

 

„Vzhledem k očekávané meteorologické situaci budou v následujících dvou dnech převládat setrvalé nebo mírně rozkolísané stavy vodních toků. V dalších dnech lze předpokládat v oblastech zasažených bouřkovou činností místy i výraznější kolísání či přechodné vzestupy hladin vodních toků v závislosti na rozložení a intenzitě srážek.“
 

Porovnání července 2018 s červencem v roce 2019

 

Porovnáme-li měsíc červenec z loňského roku 2018 s letošním (2019) červencem je situace velice obdobná. Pouze začátek července v roce 2018 byl z hlediska množství profilů vykazující hydrologické sucho (ca 13 % hlásných profilů), tj. vodnost na úrovni 355 d.p., mírně příznivější, než tomu bylo v roce 2019 (ca 25 %). Na konci měsíce již byla situace v obou letech obdobná, na úrovni hydrologického sucha již byla necelá polovina hlásných profilů.

 

„Z hlediska suchem zasažených povodí je situace v obou letech téměř shodná, nejmenší průtoky se vyskytovaly především na horním Labi a jeho přítocích, v povodí Berounky, v povodí Lužnice a na tocích v povodí horní Moravy a horní Odry (viz následující obrázek).“

 

Začátek července 2018

 

 

Začátek července 2019

 

 

Polovina července 2018

 

 

Polovina července 2019

 

 

Konec července 2018

 

 

Konec července 2019

 

 

Obr. Porovnání aktuálního průměrného průtoku za posledních 24 hodin se všemi pozorovanými denními průtoky v daný den roku za celé období pozorování v dané vodoměrné stanici, procenta udávají, kolik historických pozorování je větších než aktuální průtok.

 

Dále je provedeno porovnání průměrných měsíčních průtoků ve vybraných vodoměrných profilech v květnu, červnu a červenci v letech 2018 a 2019, viz následující tabulka. Výběr profilů byl zvolen tak, aby odtokově reprezentoval celé území České republiky. Ze znázornění hodnot průměrných měsíčních průtoků je vidět, že červenec v letošním roce 2019 je u většiny vodoměrných profilů méně vodný než červenec v roce 2018.

 

Odlišná situace je ovšem u předchozích měsíců, zejména pak v květnu, kdy byl rok 2018 téměř ve všech sledovaných stanicích výrazně sušší než rok 2019. Z toho vyplývá, že nástup „hydrologického sucha“ u povrchových vod byl v roce 2018 pozvolnější a celkově nižší průtoky byly zaznamenávány již v květnu a v následujících měsících vykazovaly i nadále pozvolné poklesy.

 

„Letos je u převážné většiny sledovaných vodoměrných stanic patrný výrazný pokles průtoků právě v prvním prázdninovém měsíci – červenci.“

 

 

Tab. Průměrné měsíční průtoky ve vybraných vodoměrných stanicích v květnu, červnu a červenci v letech 2018 a 2019. Červeně jsou vyznačeny nižší hodnoty průtoků v daném měsíci.

 

Porovnání stavu podzemních vod v měsíci červenec roku 2018 a 2019

 

Celkový stav podzemních vod v červenci 2019 se meziročně (oproti červenci 2018) mírně zhoršil. Výraznější zhoršení z normální úrovně na silně podnormální bylo zejména v povodí Berounky a Odry.

 

Mírné zhoršení bylo zaznamenáno v povodí  horní  i dolní Vltavy a dolního Labe. Naopak k mírnému zlepšení došlo pouze v povodí Moravy. Srážky v jarním období, které jsou pro dotace zásob podzemních vod nejdůležitější, nedokázaly smazat deficit zásob podzemní vody z předchozích let. Srážky spadlé v průběhu července stav podzemních vod již moc nevylepší. Z důvodu vysokých teplot se část srážek odpaří, část odebere vzrostlá vegetace a zbytek pojme pouze svrchní část půdy. S ohledem na tyto faktory nelze v nadcházejícím období očekávat výrazné zlepšení stavu podzemních vod.

 

 

„V obou letech (2018, 2019) byl celkový červencový stav podzemních vod hodnocen jako silně podnormální.“

 

 

Zdroj: TZ, chmi.cz

 

 

 

 

reklamni prouzek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyto informace byly vytištěny z portálu Kroměříž.cz [www.kromeriz.cz] – průvodce městem i regionem.
Veškerý obsah je chráněn autorským zákonem a jeho zneužití pro jiné než osobní účely je postižitelné dle Zákona Autorského a pozdějších předpisů.

© 2006, Kroměříž.cz

 
 
 
Ubytovámí
Ubytování ve městě

Hotel Excellent

Hotel Excellent nabízí ubytování evropského standardu v historické části města Kroměř...

Restaurace ikona
Restaurace

Hotel La Fresca

Hotel je situován uprostřed jihovýchodní fronty Velkého náměstí v Kroměříži s přímým ...

Pamětihodnosti ikona
Pamětihodnosti

Arcibiskupský zámek

Renesanční stavba, na jejímž místě stálo hradisko patrně již v době Velkomoravské říš...

Kostel P. Marie

Barokní kostel Nanebevzetí Bl. Panny Marie na Riegrově nám. si dochoval raně středově...

Sněmovní sál

Po požáru zámku v roce 1752 shořelo druhé poschodí a střecha severozápadního křídla z...

Libosad zv. Květná zahrada

Vznikla jako součást stavitelské aktivity biskupa Karla II. Lichtensteina-Kastelkorna...

 
 
 

Televizní program

Přehled reportáží, pořadů a jejich obsahy.

Inet objednávání - MěÚ Kroměříž

Elektronické rezervace, systém WebCall...

Hledáte dům, byt, pozemek

.. či pronájem v Kroměříži? Katalog zde.

inzerce

Zápis firem do katalogu

Kroměříž.cz nabízí firmám: propagaci Vaší značky, produktů či služeb, způsob zviditelnění Vaší firmy, informace pro stávající i případné klienty o Vaší nabídce, výrobcích či službách firmy, inzerci na internetu, efektivní formy propagace za příznivé ceny. Napište nám na redakce@kromeriz.cz ...


Důležitá telefoní čísla

 

Užitečné odkazy na internetu

Policie ČR, Městská policie
573 331 153, 573 321 156
 
Počasí
TAXI
573 341 020, 777 686 858
 
Mapy
MÚ Kromeríž
573 321 111
 
Jízdní řády
Infocentrum regionu
573 331 473, 573 334 191
 
Rezervace ubytování
Rychlá lékarská pomoc, LSPP
155, 573 322 580, 573 322 263
 
Kulturní přehledy

Služba a provozovatel:

Kroměříž.cz, Copyright © 1997 - 2007.
Reaia s. r. o., Inetrans, Poski.com
Informace o serveru Kroměříž.cz

Vstup pro inzerenty

Zadejte své přihlašovací jméno a heslo.
V případě, že jste osobní údaje zapomněli,
kontaktujte technickou podporu.
OK
růžek levý růžek pravý